ค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถ
แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

 • กิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลูกบาศก์เมตรละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

อัตราค่าขนส่ง

shippingจีน ค่าบริการ Table Delivery Cost 20 min 600x176 300x88
shippingจีน ค่าบริการ bulllogisticsnim

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก.ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ.ม.

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่จังหวัดปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่
  ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์
  088-0228226 074-232-778
 • สำหรับจังหวัดสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 087-6773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับ
สินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express
ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่จังหวัดปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 088-0228226,074-232-778
 • สำหรับจังหวัดสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993,
  087-6773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

shippingจีน ค่าบริการ Table Delivery Cost 19 min 600x135 300x68
shippingจีน ค่าบริการ bulllogisticsnim

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก.ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry express
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน
  0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง
  รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 30 ซ.ม.
  + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry express ไม่สามารถห่อหุ้ม
  ด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อ
  ด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 30 ซ.ม. + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
shippingจีน ค่าบริการ    600x135 300x68
shippingจีน ค่าบริการ Pepper Grid 10 600x451
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
  ยังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ