นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import 5           768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน  และขั้นตอนการผ่านพิธีศุลกากรในยุคปัจจุบัน สามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-Import System เพื่อลดความยุ่งยาก ความล่าช้าในการดำเนินงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้นำเข้า 

ข้อดีของการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านระบบ e-Import นั้น ทำให้เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารไว้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารแบบเก่า เรามาดูกันว่ามีขั้นตอนการนำเข้าอะไรบ้าง ที่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

1. จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐาน
ปัจจุบัน กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ทำการยื่นใบขนฯ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ เมื่อระบบฯได้รับข้อมูล และทำการตรวจสอบแล้ว จะทำการตอบรับข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นการยื่นเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

2. การตัดบัญชีใบขนสินค้าและรายงานการนำของเข้า
ผู้นำของเข้าหรือตัวแทน ต้องสำแดงชื่อเรือที่ขนส่งสินค้า และวันที่เรือเข้าเทียบท่า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน และชำระภาษีอากร หรือวางประกันค่าภาษีอากรสำหรับใบบขนสินค้าขาเข้าทุกประเภท โดยสามารถกระทำได้ทั้งก่อนและหลังวันที่เรือเข้า

3. ชำระค่าภาษีอากร
การชำระค่าภาษีอากรนำเข้าสินค้าจากจีน หลักๆ จะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีอากรขาเข้า, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีมหาดไทย และภาษีเพื่อมหาดไทย ทั้งนี้ สำหรับภาษีอากรขาเข้า จะต้องยื่นใบขนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการชำระอากร โดยอากรที่ชำระไว้เกิน สามารถขอคืนได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่หากชำระอากรไว้ขาด กรมศุลกากรมีสิทธิ์เรียกเก็บอากรที่ขาดได้ตามกำหนดเวลาเช่นเดียวกัน

4. การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการนำเข้าสินค้าจากจีนโดยผ่านพิธีการศุลกากรนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการตรวสอบข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งข้อมูลในใบขนสินค้า และข้อมูลบัญชีสินค้า (Bill of Lading / Air Waybill) กับตัวแทนเรือ หากข้อมูลบัญชีสินค้าไม่ถูกต้อง ผู้นำเข้าต้องแจ้งให้ตัวแทนเรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลกลับไปอีกครี้ง จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและแจ้งกลับไปยังผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้า กรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ระบบฯ ของศุลกากรจะส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยให้คลังสินค้าของศุลกากร และแจ้งให้ไปรับของ ณ คลังสินค้าของศุลกากร

5. การรับของจากอารักขาศุลกากร
ของที่ปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว ให้ถือว่ามีคุณภาพ ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา อากร ถูกต้องตามข้อมูลในระบบฯ ของศุลกากร โดยก่อนนำของออกจากอารักขาศุลกากร ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทางศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบของที่นำเข้าให้ตรงกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า ที่ส่งเข้าสู่ระบบฯ ของศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไมมีประสบการณ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลและกระบวนการ ควรขอคำแนะนำหรือใช้บริการกับชิปปิ้งมืออาชีพ

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ กับ Bull Logistics ดำเนินพิธีการศุลกากร จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง จัดทำใบขน ใบกำกับภาษี สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 0 %

ที่มาข้อมูล : http://taxclinic.mof.go.th/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *