วิธีส่งสินค้า

ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า 1 02 e1534995536371 min

ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์

ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์

ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า 2 02 e1534995550831 min

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล
cs@bulllogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
ทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัส
จ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทร
ที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามา
ที่โกดังจีนของ bulllogistics
รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@bulllogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
ของ bulllogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า 3 02 e1534995565859

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว ชำระค่าภาษีแล้ว
แนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี
หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการ
เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว
เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่ง
จะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งแล้ว
แนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้
ในหน้าดูรายการ

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว ชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น
กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการเมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่ง
แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

*หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่

*หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่

LINE : @bulllogistics
Tel : 02-114-7064