Month: December 2019

Shipping จีน สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้-Bullogistics shipping จีน Shipping จีน สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้                                                               Bullogistics 1024x536

Shipping จีน สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้ว่าสินค้าใดสามารถนำเข้าหรือออกนอกประเทศไม่ได้ รวมทั้งสินค้าที่นำเข้าหรือออกได้แต่จะต้องมีใบอนุญาตจากองค์กรด้วย

นำเข้าสินค้าจากจีน 8 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกบริษัทขนส่ง-Bullogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 8 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกใช้บริษัทขนส่ง 8                                                     Bullogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 8 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกใช้บริษัทขนส่ง

8 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกใช้บริษัทขนส่ง เพื่อที่จะนำเข้าสินค้าเข้าในประเทศได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายและสามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเลือกใช้บริษัทขนส่งที่ถูกใจที่สุด

ชิปปิ้ง 4 Steps นำเข้าสินค้าจากจีนกับ Bullogistics-Bullogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 4 Steps นำเข้าสินค้าจากจีนกับ Bullogistics 4 Steps                                 Bullogistics Bullogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 4 Steps นำเข้าสินค้าจากจีนกับ Bullogistics

ชิปปิ้ง 4 Steps นำเข้าสินค้าจากจีนกับ Bullogistics ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ที่มักจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความสับสนและยังเข้าใจได้ไม่ดีพอ

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร -Bullogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร 9                                                         Bullogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากร แต่บางชนิดทางศุลกากรได้ยกเว้นภาษีให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้                   Supply Chain Bulllogistics 1024x536

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้เป็นกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อไปจนถึงสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิตได้