Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย

Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย                          768x402

Shippingจีน เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้สังคมปัจจุบันกลายเป็น New Normal โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งนำเข้ามาเพื่อใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายก็ตาม 

จากข้อมูลการตรวจสอบของด่านไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า การนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ 

ทั้งนี้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 

Bull Logistics มีข้อมูลดีๆ มาบอกกล่าวว่า มีสินค้าประเภทใดบ้างที่ต้องขอใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย(Shippingจีน) และมีขั้นตอนในการขอ อย.อย่างไรบ้าง

1. ประเภทสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขอ อย.ก่อนนำเข้า

» ผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร
» ผลิตภัณฑ์ประเภท ยา วิตามิน หรือ อาหารเสริม
» ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องสำอาง
» ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องมือแพทย์

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานในการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเข้าและเงื่อนไข ดังนี้

■ กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์ ยา วิตามิน หรือ อาหารเสริม จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. ก่อนและจะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้า (ยกเว้นการนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่เกินจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะตัว ไม่เกิน 30 วัน) หากผู้นำเข้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ จะไม่สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นขออนุญาตนำเข้า พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://logistics.fda.moph.go.th/fooddrug/

■ กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และจะต้องใช้งานตามที่แจ้งเท่านั้น หากใช้เป็นตัวอย่างในการพิจารณาสั่งซื้อหรือเพื่อใช้เฉพาะตัว จะต้องรับรองว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย (จำกัดจำนวนนำเข้าตามหลักเกณฑ์)

■ กรณีนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และจะต้องใช้งานตามที่แจ้งเท่านั้น (เช่น เพื่อใช้เฉพาะตัว จะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย) และต้องแสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า รวมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐฯ และต้องรับรองว่าผู้นำเข้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใบอนุญาต อย.

⇨ จัดเตรียมเอกสารตามลักษณะและการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การนำเข้า

⇨ เตรียมบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้า (Air Waybill/ Bill of Lading/ Notification to Collect International Postal Items)

⇨ ใช้บริการบริษัทที่มีใบอนุญาต และสถานที่ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียน และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (กรณีดำเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

⇨ ให้ชื่อผู้ถือใบอนุญาต ที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้นำเข้า (ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

⇨ ยื่นขอนำเข้ากับ อย. โดยสามารถยื่นแบบคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ (คลิก และพิมพ์แบบคำขอได้จาก กองด่านอาหารและยา ที่นี่ http://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx *ผลิตภัณฑ์จะได้รับการอนุมัติหลังจากที่มีเอกสารครบถ้วน

3. วิธีการนำเข้า หลังจากลงทะเบียนขอใบอนุญาต อย. แล้ว

⇨ ส่งคำขอนำเข้ากับ อย. ของไทย
⇨ ได้รับการอนุมัตินำเข้าจากองค์การอาหารและยา.ของไทย
⇨ ติดต่อกรมศุลกากร
⇨ ชำระค่าภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม
⇨ ติดต่อขอรับสินค้า

ที่มาข้อมูล :http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=699