shipping จีน

Shipping จีน สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัด ที่จำเป็นต้องรู้ว่าสินค้าใดสามารถนำเข้าหรือออกนอกประเทศไม่ได้ รวมทั้งสินค้าที่นำเข้าหรือออกได้แต่จะต้องมีใบอนุญาตจากองค์กรด้วย