shipping

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากร แต่บางชนิดทางศุลกากรได้ยกเว้นภาษีให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้เป็นกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อไปจนถึงสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิตได้