ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery                         5Rs Delivery Bull Logistics 768x402

ชิปปิ้ง การบริหารการจัดส่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทั้งการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของธุรกิจสินค้าและบริการ

ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการแข่งกันทางธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ ชิปปิ้งจึงต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา สินค้าครบถ้วนถูกต้อง และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery 

5Rs Delivery คืออะไร ?
5Rs Delivery คือองค์ประกอบของการจัดการขนส่งและส่งมอบสินค้า(ชิปปิ้ง)แบบแม่นยำ และ สามารถลดต้นทุนในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่คำสั่งซื้อ การจัดหาวัตถุดิบ
ตรวจสอบสินค้าในคลัง ไปจนถึงการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการระบบขนส่งด้วย Microsoft Dynamics NAV ซึ่งเป็นโซลูชั่นบนระบบคลาวน์สำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้ ควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและสามารถสื่อสารกับผู้ให้บริการ 3PL โดยตรง

องค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery มีดังนี้
■ Right Place : ส่งมอบตรงสถานที่
หมายถึง ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังสถานที่ปลายทางที่ได้ระบุไว้ พร้อมมีการติดตามตำแหน่งของสินค้า และมีความยืดหยุ่นในการส่งมอบสินค้าได้มากกว่าหนึ่งจุด เช่น ออเดอร์จากลูกค้าเจ้าหนึ่ง แต่ส่งมอบไปยังลูกค้าอีกเจ้าหนึ่ง ตลอดจนให้บริการการจัดการ Drop Shipping ส่งสินค้าโดยตรงจาก ผู้ขายไปหาตัวแทนสินค้าโดยไม่ต้องผ่านคลังสินค้าได้ กระบวนการทั้งหมดนี้จะง่ายขึ้นเมื่อใช้งานโซลูชั่น Microsoft Dynamics NAV

■ Right Time : ส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
ความตรงต่อเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจ และมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความสัมพันธ์ระยะยาว โดยโซลูชั่น Microsoft Dynamics NAV สามารถช่วยให้ผู้จัดการโลจิสติกส์ กำหนดวันและเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้อย่างแม่นยำ เช่น กำหนดวัน เวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้าลงในระบบ และระบบจะหักระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งเท่ากับวันที่คาดว่าสินค้าจะสามารถออกจากคลังสินค้าได้

นอกจากนี้ ยังสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลจากยอดสินค้าคงคลัง ทั้งส่วนที่เป็นการซื้อเข้ามาเพื่อขาย และสินค้าคงคลังที่เกิดจากการผลิต แบบ Real time ทำให้ขณะที่กรอกข้อมูลคำสั่งขาย ผู้ทำรายการจะสามารถทราบได้ว่าสินค้าจะจัดส่งได้ทันทีหรือไม่ หรือหากต้องรอจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด แม้กระทั่งกรณี Back order (สินค้าหมดและต้องรอสั่งสินค้าเข้าคลัง)

■ Right Quantity : ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานจะต้องประสานงานกับทีมการผลิตและการจัดส่ง(ชิปปิ้ง)เพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความแม่นยำและความสะดวกรวดเร็วในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ระบบ Microsoft Dynamics NAV มีฟังก์ชั่นการจองสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งมอบตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ หรือแม้กระทั่งป้องกัน การแย่งสินค้าระหว่างตัวแทนขายด้วยกันเอง สามารถทำได้โดยการคีย์ประมาณการยอดขายในระบบ และประมวลผล แนะนำยอดคำสั่งซื้อสินค้าที่ควรสั่งมาเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซี้อในช่วงเวลาถัดไป

■ Right Quality : สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลง
ปัญหาการส่งสินค้าผิดประเภทจะหมดไป เนื่องมาจากหมายเลขรายการของลูกค้าแตกต่างกัน และ Microsoft Dynamics NAV ช่วยลดความสับสนโดยการใช้หมายเลขอ้างอิงในการออกคำสั่งขาย (Cross-Reference) ได้อย่างแม่นยำทำให้การออกสินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลงกันไว้ หากกรณีที่พบว่าไม่มีสินค้าในสต๊อค ผู้ขายสามารถตรวจสอบสินค้าทดแทนได้ในทันที และสินค้าทดแทนดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันเพียงสี ขนาด แต่คุณสมบัติคล้ายหรือเหมือนกัน

■ Right Cost : ส่งมอบสินค้าตามราคาที่แข่งขันกันในตลาด
เพื่อรองรับการขายทั้งในและระหว่างประเทศแบบไม่จำกัดสกุลเงิน (Multi-currency) โดยสามารถกำหนดส่วนลดการขายได้หลายระดับ อาทิ ส่วนลดจากปริมาณการซื้อสินค้า ส่วนลดจากการจ่ายเงินเป็นสกุลที่กำหนด ส่วนลดเฉพาะผู้ซื้อ ส่วนลดเฉพาะรายการสินค้า เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูล : https://www.amco.in.th/