ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย

ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย                                           Twist Lock 768x402

ชิปปิ้ง สำนักงานขนส่งสินค้า กองตรวจการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าทุกคัน ตั้งแต่ที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการชิปปิ้ง สถานีขนส่งสินค้าในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่มีรถบรรทุกสินค้าเข้าออกพื้นที่เพื่อรับ – ส่งสินค้า และรถคอนเทนเนอร์ที่ทำการขนส่งผ่านเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2562

การติดตั้งอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือ Twist-Lock นั้น เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ภายในตู้สินค้าได้โดยไม่เกิดความเสียหาย หลุด ขาด และต้องติดตั้งไม่น้อยกว่า 4 จุด ต่อ 1 ตู้บรรทุกสินค้า อีกทั้ง ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้การกระจายน้ำหนักบรรทุกมีความเหมาะสม เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าทางไกล

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า สำหรับการใช้ Twist-Lock หรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า เพื่อความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยไม่ให้สิ่งของร่วงหล่น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เป็นการกำชับให้ผู้ประกอบการ ผู้ประจำการรถบรรทุกสินค้า ให้ระมัดระวัง ดูเเลสิ่งของ สินค้าต่างๆไม่ให้ปลิว หรือตกหล่น ห้ามมีการรั่วไหลจากรถบรรทุกขนส่งสินค้า ล้วนทำให้ผู้ขับขี่สัญจรไปมาได้รับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยทางการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้กำชับ ตักเตือน และผู้ให้บริการรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้า ในการตรวจตราความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ต้องติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง/ขาว และสีแดงที่ตัวอุปกรณ์ Twist-Lock ด้วย เมื่ออุปกรณ์ Twist-Lock อยู่ในตำแหน่งการล็อก ต้องปรากฏสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีขาวตามแนวยาวของตัวรถ หาก Twist-Lock อยู่ในตำแหน่งไม่ล็อก จะปรากฏสัญลักษณ์สีแดงตามแนวยาวของตัวรถอย่างชัดเจน เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางมองเห็นได้อย่างชัดเจน

หากพบการกระทำความผิดให้ลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 102 (4) ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 (ไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์) ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และมาตรา 71 ฐานนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้งานบนท้องถนน (Twist-Lock ชำรุด) จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มาข้อมูล : http://www.thaitruckcenter.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *