Month: February 2020

ชิปปิ้ง On-Demand Delivery โซลูชั่นใหม่ในการจัดส่งสินค้าออนไลน์-billlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง On-Demand Delivery โซลูชั่นใหม่ในการจัดส่งสินค้าออนไลน์ Untitled 1 1024x536

ชิปปิ้ง On-Demand Delivery โซลูชั่นใหม่ในการจัดส่งสินค้าออนไลน์

ชิปปิ้ง On Demand Delivery หรือบริการจัดส่งสินค้า โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกวิธีการจัดส่งได้จากตัวเลือกมาตรฐานที่มี สนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ และตอบโจทย์ในเรื่องเมื่อไปส่งสินค้าแล้วผู้รับไม่อยู่บ้าน ซึ่งปัจจุบัน DHL Express ได้นำโซลูชั่นดังกล่าวนี้ มาใช้ในการจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย

ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย-bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย BULL2 1024x536

ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เงินสกุลเงินที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เป็นเงินในอากาศหรือสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency กำลังจะมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลก รวมไปถึงการถูกนำมาใช้โดยบริษัท ใหญ่ๆ ตลอดจนการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็รวมไปถึงการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย