Month: February 2020

ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เงินสกุลเงินที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เป็นเงินในอากาศหรือสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency กำลังจะมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลก รวมไปถึงการถูกนำมาใช้โดยบริษัท ใหญ่ๆ ตลอดจนการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็รวมไปถึงการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย