ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร -Bullogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร 9                                                         Bullogistics 768x402

ชิปปิ้ง สินค้าที่โดยปกติทั่วไปแล้ว ของทุกชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำออกจากราชอาณาจักร จะต้องผ่านพิธีการนำเข้าที่กำหนดโดยกรมศุลกากรที่ประเทศปลายทาง สินค้าจะถูกตรวจสอบโดยพิจารณาจากประเทศต้นทาง และมีการเสียอากร

แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทนั้น มีการยกเว้นการเสียค่าอากรในการนำเข้า มีอะไรบ้าง มาเช็คกันเลย…

1. ของส่งออกรวมทั้งของที่ส่งกลับไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้ว  

2. ของที่นำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการเสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา ซึ่งได้ออกให้ในขณะที่ได้ส่งออกแล้ว 

3. รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นเกียรติในความดีเด่น ทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะหรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความสำเร็จหรือ พฤติกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ แต่รางวัลนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากรที่จะพึงพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร 

4. ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง สุรา บุหรี่ ซิการ์หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้าติดตัวมา อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่งๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณ เช่น บุหรี่สองร้อยมวน สุรา 1 ลิตร

5. ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว และเจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

6. ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

7. ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อ มีราคาไม่เกิน 1,000 บาทหรือของที่นำเข้ามาทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท

8. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า

9. ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

        ในการนำเข้าสินค้า สามารถใช้บริการบริษัทตัวแทนที่น่าเชื่อถือ เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งสินค้าปกติและสินค้ามี มอก. (อ่านข้อมูลสินค้าที่มี มอก. สำหรับผู้นำเข้าสินค้าหรือชิปปิ้งเพิ่มเติมที่ เครื่องหมาย มอก.และสิ่งที่คุณต้องรู้ ) และดำเนินพิธีทางศุลกากรให้ทุกขั้นตอน อย่าง Bull Logistics บริษัทนำเข้าสินค้ามืออาชีพ รับนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถระยะเวลา 4-7 วัน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ พร้อมดำเนินพิธีทางศุลกากรและเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดส่งทุกที่ทั่วไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *